Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Audit. Váš audit ve správných rukou - Provádíme audity dle českých účetních standardů a IFRS.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Poradenství. Neplaťte zbytečně vysoké daně. Zpracujeme všechny druhy daňových přiznání.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Účetnictví. Svěřte účetnictví profesionálům. Komplexně zpracované účetnictví, včetně mezd.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Feasibility study and CBA. Nevíte jak žádat o dotaci? - Vyhledáme pro vás dotační titul a zpracujeme žádost.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Merger and Acquisition. Chystáte se fúzovat nebo koupit firmu? - Bezpečně Vás provedeme i složitou akvizicí či fúzí firem.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Financování firem. Nastartujte své podnikání vhodným úvěrem! Zajistíme výhodné financování Vašich projektů.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

Znalecká činnost. Znalecké posudky v oboru ekonomika. Vypracujeme posudky, finanční analýzy, posoudíme podnikatelské záměry.

FEASIBILITY STUDY & CBA

Dotační poradenství
 

AUDITCOM s.r.o. poskytuje pro žadatele finanční pomoci z evropských fondů
komplexní poradenský servis, který spočívá v:
 • poskytnutí informací o dotačních možnostech z evropských či národních zdrojů
 • vyhledání vhodných dotačních titulů
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování povinných ekonomických příloh – Feasibility Study a Cost Benefit Analysis
   
Dotační poradenství je ve společnosti vykonáváno pomocí zkušeného týmu spolupracovníků, vedeného jednatelem společnosti Pavlem Přečkem, který je od 2. 5. 2006 členem Národního registru poradců spravovaného vládní agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST v oblastech:
 • tvorba podnikatelských záměrů, Feasibility Study (studií proveditelnosti) a Cost Benefit Analysis (analýz nákladů a přínosů)
 • účetnictví
 • audit
 • daňové poradenství
 • investiční plánování, úvěrové poradenství a finanční poradenství
   

Feasibility Study (Studie proveditelnosti)
 

Feasibility Study je nástrojem pro zdůvodnění investice do určitého projektu z ekonomického a technického hlediska. Cílem Feasibility Study je prokázat, zda:
 • byla vybrána nejlepší možná varianta
 • byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz investice či projektu
 • byla prokázána trvalá udržitelnost investice
 • byla identifikována rizika.
Hlavním smyslem Feasibility Study je prokázání schopnosti zadavatele projektu realizovat projekt a následně ho zdařile provozovat. Součástí Feasibility Study je analýza provozních, časových, ekonomických a finančních podmínek projektu.

 

Cost - Benefit Analysis (Analýza nákladů a přínosů)
 

Analýza je metodický postup, který má za cíl zhodnocení výnosnosti investice či předloženého projektu. Metoda umožňuje hodnotit výnosnost projektu či investice nejen u podnikatelské sféry, ale také u investic a projektů, které primárně nepřinášejí zisk (projekty veřejného sektoru).

Výsledkem Cost Benefit Analysis je několik standardních ukazatelů, které umožňují srovnávat projekty vzájemně mezi sebou. Mezi tyto ukazatele patří vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota investice, doba návratnost investice a index rentability. Nedílnou součástí Cost Benefit Analysis je provedení citlivostní analýzy.
 

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Pavel Přeček
Mobil: + 420 737 367 943
Tel.:  + 420 596 420 336
E-mail: precek@auditcom.cz

Aktuality